Sporta | Voorwaarden | Privacy | Cookies | Disclaimer

Privacy & disclaimer

Deze website is eigendom van Sporta-federatie vzw, bereikbaar op volgende contactgegevens: 
‌‌
Sporta-federatie vzw 
‌2600 Berchem 
‌Telefoonnummer: 03/361.53.40 
‌E-mail: federatie@sporta.be 

Voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van deze website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden:

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sporta-federatie vzw of rechthoudende derden.
 2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
   Sporta-federatie vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal Sporta-federatie vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Sporta-federatie vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.
   De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sporta-federatie vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Sporta-federatie vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.
   Het is eveneens onmogelijk om Sporta-federatie, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan Sporta-federatie vzw niet aansprakelijk gesteld worden.
   De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sporta-federatie vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.
 3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
  Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd  
 4. PRIVACYVERKLARING
  1. Algemeen:  Sporta-federatie vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sporta-federatie vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit brengt met zich mee dat:
  - we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze Privacyverklaring;
  - verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  - we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  - we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  - we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  - we op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
  Als Sporta-federatie vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
   Sporta-federatie vzw - Boomgaardstraat 22 bus 50 - privacy@sporta.be - 03/361.53.40
  2. Waarom verwerken we persoonsgegevens?: Je persoonsgegevens worden door Sporta-federatie vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
  - Het verstrekken van dienstverlening zoals omschreven in de algemene voorwaarden onder 1. Beschrijving Mijn Beheer (contractuele grond)
  - Het aanbieden en organiseren van sport (o.a. wedstrijden, competities, events,…) (gerechtvaardigd belang)
  - Om te kunnen deelnemen aan bijscholingen en opleidingen van Sporta-federatie vzw (contractuele grond)
  - Het versturen van nieuwsbrieven en promotionele acties (mits toestemming)
  - Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
  - Om een unieke identificatie te hebben van alle leden (wettelijke verplichting)
  3. Welke gegevens verwerken we?: Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
  - Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  - Rijksregisternummer: In het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10 juni 2016 bepaalt de Vlaamse Overheid de gegevens die minimaal opgenomen moeten worden in het ledenbestand van een Vlaamse sportfederatie. Met het oog op een unieke identificatie zijn de sportfederatie en haar aangesloten sportclubs via dit decreet gemachtigd om het rijksregisternummer van hun leden op te vragen en te bewaren in het ledenbestand. Sporta-federatie vzw gebruikt het rijksregisternummer uitsluitend om een unieke identificatie aan haar aangesloten leden toe te kennen en heeft niet de mogelijkheid noch de intentie om de achterliggende gegevens van het rijksregisternummer te gebruiken of om informatie a.d.h.v. dit nummer met elkaar te verbinden.
  - Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
  4. Wie verwerkt de gegevens?: De gegevens worden uitsluitend verwerkt door Sporta-federatie vzw en zijn niet toegankelijk voor derden of externe organisaties.
  5. Verstrekking aan derden: De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting). Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  6. Bewaartermijn: Sporta-federatie vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Sporta-federatie vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.
  7. Beveiliging van de gegevens: Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  - Alle personen die namens Sporta-federatie vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  - We hebben een onafhankelijke Data Protection Officer (DPO) aangesteld die fungeert als externe waakhond voor de bescherming van de persoonsgegevens.
  8. Je rechten omtrent je gegevens: Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  9. Klachten:  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens: Sporta-federatie vzw - Boomgaardstraat 22 bus 50 - privacy@sporta.be - 03/361.53.40  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
  10. Wijziging privacyverklaring: Sporta-federatie vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 21/05/2021. 
 5.  WEBSITE: alle informatie op deze website is beschikbaar zonder dat u daar persoonlijke gegevens voor moet verstrekken. Sporta vraagt via haar website uitsluitend persoonlijke informatie op in het kader van inschrijvingen voor activiteiten die zij zelf organiseert. Die informatie zal enkel gebruikt worden als identificatie als aangesloten sportclub/lid tijdens die activiteit of om u op de hoogte te brengen van de geplande activiteiten. Sporta-federatie vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam langs waar u naar www.sportateam.be gekomen bent of langs waar u de website verlaat. Dat maakt het ons mogelijk om deze website permanent te optimaliseren voor haar gebruikers.
 6. RECHT OP AFBEELDING (ZIE OOK HRIO ART. 2.3.8)
  Door aansluiting geeft het lid aan Sporta-federatie vzw de toelating om in het kader van de activiteiten van de federatie afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de federatie. Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor Sporta-federatie vzw tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.
 7. GEBRUIK VAN COOKIES
  Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Die cookies dienen louter om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies (of minibestandjes) worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw internetbrowser.
 8. GOOGLE ANALYTICS
  Deze website bevat een tracking code van Google analytics, een webanalyseservice van Google Inc. Google analytics gebruikt cookies (tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden), die analyseren hoe gebruikers een website gebruiken. De informatie die cookies genereren over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt die informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden die betrekking hebben op websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien zij daar wettelijk toe wordt verplicht of voor zover die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren, door in uw browser de daarvoor voorziene instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u Google toestemming om de informatie te verwerken, zodat zij kan dienen voor de hierboven beschreven doeleinden.